*Viimsi Noortekeskus on Mittetulundusühingu Viimsi Huvikeskus struktuuriüksus, mis juhindub oma tegevuses MTÜ põhikirjast, riigi ja Viimsi valla õigusaktidest, kõrgemalseisva organi korraldustest ja põhimäärusest. Noortekeskuse tegevust korraldab mittetulundusühingu direktori asetäitja noorsootöö alal ehk noortekeskuse juhataja, kelle kinnitab ametisse huvikeskuse tegevdirektor.
*
Viimsi Noortekeskus töötab avatud noortekeskuse põhimõttel, mida on võimalik külastada kõikidel ümbruskonna noortel ja mis on piirkonna noorsootöö korraldamise keskus.
*Noortekeskuse koosseisu kuulub peale juhataja veel 4 noorsootöötajat.

*Keskuse eelarve moodustub Viimsi valla eelarvelistest eraldistest toetuse näol ja omatuludest.

*
Viimsi Noortekeskuses saavad noored veeta oma vaba aega neile meelepärasel viisil.
*
Viimsi Noortekeskus on ka MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige

AVATUD NOORTEKESKUSEST ÜLDISELT

Avatud Noortekeskuse mõiste

Avatud Noortekeskus on kohaliku omavalitsuse, kolmanda sektori või ärisektori noorsootööasutus, kus pakutakse kasulikku ja arendavat vaba aja veetmist noortele nende initsiatiivi arvestades, sealjuures garanteeritakse kasvatusliku järelvalve miinimummäär mittelegaalsete sõltuvusainete leviku vältimiseks, toetatakse noorliidrite koolituse kaudu sisulise tegevuse mitmekesistamist.

Avatud noortekeskuse eesmärgid ja ülesanded

Eesmärgid:
- toetada noorte inimeste arengut,

- luua piirkonna noortele vaba aja veetmise võimalus,

- võimaldada noorsootöö teenuseid,

- noorsootöö korraldamine ja arendamine Viimsi vallas.

Ülesanded:
- luua tingimused ja koordineerida laste ja noorte huvigruppide tegevust,

- nõustada noori ja vahendada noortele suunatud informatsiooni,

- abistada noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning teistest noorsooüritustest,

- noortele suunatud projektide algatamine ja teostamine,
- noorte omaalgatuse toetamine,
- lastele ja noortele noortekeskuse ruumide võimaldamine koosviibimisteks ja õppimiseks.

Uudised ja teated

Viimsi Huvikeskus osales Eesti Tantsib väljakutses! (24.05.2018)

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kutsub Koolitants koos ERR-i ja Eesti tantsuagentuuriga kõiki osalema tantsuväljakutses Eesti Tantsib. Viimsi Huvikeskus võttis väljakutse rõõmuga vastu.

Loe lähemalt
Uudiste arhiiv

Kontakt

Telefon: (+372) 602 8838
E-mail: viimsi@huvikeskus.ee

Zone Counter